Algemene Voorwaarden Inspiratiebureau Terra Nova

Algemene Voorwaarden Inspiratiebureau Terra

Graag wil ik je helderheid en duidelijkheid verschaffen over alle producten en diensten die vanuit Inspiratiebureau Terra Nova worden aangeboden en geleverd. Dit is ondervangen in de Algemene Voorwaarden. Bij vragen of bij klachten, ben ik bereikbaar via: jacq [at] kleurjelevenopnieuwin.nl

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Inspiratiebureau Terra : Jacqueline Verhoef handelend zelfstandig of onder een van de andere onder KvK Inschrijfnummer 08166816 geregistreerde handelsnamen, waaronder onder meer ‘Kleur Je Leven Opnieuw In’, ‘Lef om te Luisteren’ en ‘Partner In Effect’,
  • Opdrachtgever: de wederpartij van ‘ ‘Inspiratiebureau Terra Nova’.
  • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ betreffende een overeengekomen levering van dienst of product.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ en de opdrachtgever en alle vormen van levering door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aan de afnemer.

2.2 Met je aanmelding of bestelling voor een product, dienst of levering verklaart afnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’.

2.4 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ als er wordt samengewerkt met- of uitbesteedt aan derden.

2.5 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van 1 of meerdere bepalingen, dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5. Indien ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en Prijzen

3.1 De door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zij zijn geldig gedurende 30 dagen.

3.2 De offerte omvat een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten en/of producten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de offerte.

3.3. Aan de in de offerte beschreven resultaten als gevolg van de werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Alle door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ vermelde prijzen zijn exclusief BTW eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ en de opdrachtgever komt tot stand door een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtverlening door de opdrachtgever, die door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ wordt aanvaard en schriftelijk of per email wordt bevestigd.

4.2 Als er een overeenkomst is bereikt over de opdracht zendt ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aan de opdrachtgever een factuur.

4.3 Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen met elk een eigen starttijdstip, duur en prijs dan geldt de overeenkomst integraal voor alle onderdelen.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijn

5.1 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ heeft te allen tijde en onder alle omstandigheden, slechts enkel een inspanningsverplichting om de klanten naar de beste kennis en kunde te begeleiden. Resultaten zijn echter van meerdere factoren en omstandigheden afhankelijk, waaronder mede de inspanning van de klant zelf.

5.3 Indien er een goede uitvoering van de overeenkomst is gewaarborgd, heeft ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

5.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die ‘Inspiratiebureau Terra Nova’   redelijkerwijze nodig heeft, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst; tijdig aan ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ te verstrekken. Indien de hierboven genoemde gegevens niet (tijdig) aan ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zijn verstrekt, heeft ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, ongeacht of deze onjuist en/of onvolledig zijn geweest.

5.6 De opdracht wordt uitgevoerd binnen de vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

5.7 In het geval ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ een deel van de overeenkomst niet kan nakomen wordt de overeenkomst opgeschort en zal ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ haar verplichtingen op een nader te bepalen moment alsnog nakomen. In geen geval heeft de klant recht op enige vorm van compensatie, schadevergoeding of restitutie wanneer ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ door overmacht of andere omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeerd de overeenkomst op het tijdstip of op de wijze na te komen zoals initieel is overgekomen.

5.6 Bij ziekte van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ wordt het werk of onderdelen daarvan alsnog later uitgevoerd op een gezamenlijk overeen te komen tijdstip. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs van het werk of onderdelen daarvan.

5.7 Eventueel gemaakte kosten voor accommodatie of anderszins kunnen door de opdrachtgever niet verhaald worden op ‘Inspiratiebureau Terra Nova’.

5.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig regelen van accommodatie en overige aanvullende zaken zoals opgenomen in de overeenkomst.

5.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst/(meer)kosten

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen en schriftelijk bevestigen.

6.2 Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding betekent.

6.4 Indien in de overeenkomst een groepsgrootte is opgenomen, behoudt ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zicht het recht voor de overeengekomen levering van de dienstverlening te herzien door deze op een later tijdstip opnieuw aan te bieden. In acht nemend dat er te allen tijde sprake zal zijn van een minimum aantal deelnemers.

6.5 Als er binnen 24 uur na annulering door de opdrachtgever, door de opdrachtgever een plaatsvervanger wordt aangeboden, is dit mogelijk. Voorwaarde voor vervanging is dat het plannen van het intakegesprek nog mogelijk is voorafgaand aan de start van de overeengekomen dienstverlening. Vervanging na de start van het traject is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ op grond van artikel 8

 

Artikel 7: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever heeft het recht om de deelname aan een product of dienst schriftelijk te annuleren en is hiermee niet gevrijwaard van betalingsverplichting welke bij annulering in werking treedt, zoals genoemd in artikel 7.2.

7.2 Zodra de opdrachtgever schriftelijk dan wel per email heeft bevestigd om een product of dienst af te nemen en voor aanvang of levering hiervan annuleert, is de opdrachtgever te allen tijde verplicht om 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

7.3 In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’, tenzij er naar het oordeel van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aanleiding is om anderszins overeen te komen.

7.4 In geval van een bestaande afspraak heeft de Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang deze kosteloos te verplaatsen. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst is de Opdrachtgeven de gehele overeengekomen prijs van de dienst verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aanleiding is om anderszins overeen te komen.

Artikel 8: Annulering door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’

8.1 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ heeft het recht zonder opgave van redenen de dienstverlening te annuleren of deelname van een opdrachtgever (dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op restitutie van een door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ te bepalen bedrag, welke gebaseerd zal worden op de geannuleerde dienstverlening.

8.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aanleiding geeft, is ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ te zijner keuze gerechtigd de dienstverlening te annuleren, te combineren met één of meer andere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

8.3 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ behoudt zich het recht voor de locatie van de dienstverlening te wijzigen. ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ is gerechtigd zo nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in haar dienstverlening aan te brengen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 De klant is gehouden alle informatie van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ of van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden en niet te delen met derden. 

Artikel 10: Betaling

10.1 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, dit geldt ook voor digitale betaalverzoeken van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ welke via Whatsapp of enige andere communicatiedienst wordt verzonden.

10.2 De reis- en verblijfskosten van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de overeenkomst van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ opgenomen.

10.3 De opdrachtgever zal zich moeten houden aan de betalingsvoorwaarden alvorens er gestart wordt met de dienstverlening van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’.

10.4 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zal altijd voorafgaand aan de dienstverlening of aan het verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de reis- en verblijfkosten.

10.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

10.6 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

10.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.9 Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en/of schuldvergelijking of –verrekening.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

De vorderingen van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

11.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ ter kennis gekomen omstandigheden, ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ goede grond geeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

11.3 Indien ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander laat onverminderd het recht van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Auteursrecht en Intellectuele Eigendom

12.1 Het auteursrecht op de door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ uitgegeven lesmodules, brochures, projectmateriaal, rapporten, verslagen, voorstellen en trainingsmateriaal berust bij ‘Inspiratiebureau Terra Nova’, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 

12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.3 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ behoudt zich het recht voor om on- en offline geanonimiseerd impressies en reacties te delen van hetgeen zij tegenkomen in hun dagelijkse praktijk.

12.4 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ verboden om de door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ verstrekte ontwerpen, producten, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.5 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij ‘Inspiratiebureau Terra Nova’.

Artikel 13: Gebreken/Klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of deelnemer binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan ‘Inspiratiebureau Terra Nova’.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

14.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht -en nimmer hoger- of indien het een duurovereenkomst betreft, beperkt tot het factuurbedrag over een periode van twee maanden.

14.3 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.4 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

14.5 De dieren die meewerken aan de dienstverlening van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ kunnen in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 De dieren die meewerken aan de dienstverlening van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ als ook Jacqueline Verhoef of door Inspiratiebureau Terra Nova  ingeschakelde derden hebben geen specifieke krachten en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld of gekoppeld worden aan lichamelijke of psychische klachten welke zijn ontstaan voorafgaand aan- of in de periode na een afspraak, sessie, afname van product of dienst of enige andere vorm van contact

14.7 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ zal in haar dienstverlening nooit iemand voor aanraden om te stoppen dan wel starten met medicatie of therapie. Hiervoor is de opdrachtgever ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

14.8  Indien ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.9 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ garandeert uitdrukkelijk geen bepaald resultaat. ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ neemt slechts inspanningsverplichting op zich.

14.10 Jacqueline Verhoef is geen (dieren)arts of therapeut. Geleverde diensten en/of producten zijn geen vorm van therapie en Inspiratiebureau Terra Nova als ook Jacqueline Verhoef of door Inspiratiebureau Terra Nova ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, psychisch- of ander lijden bij mens of dier voorafgaand aan- of in de periode na een afspraak, sessie, afname van product of dienst of enige andere vorm van contact.

14.11 Bij opdrachtverstrekking gaat opdrachtgever automatisch ermee akkoord dat Inspiratiebureau Terra Nova als ook Jacqueline Verhoef of door Inspiratiebureau Terra Nova ingeschakelde derden helpen middels onder andere coaching, advies en afstemming.

 

Artikel 15: Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

15.2 ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4 Indien ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op iedere overeenkomst tussen ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De rechter in de vestigingsplaats van ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ‘Inspiratiebureau Terra Nova’ het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden

17.1 Van toepassing is steeds de versie Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.